Uppställning av manskapet, gif ackt!

Klackarna Tillhopa tårna utåt vända, att fötterna gjöra en rät vinnkel, knäna raka, magen indragen, öfre delen av kroppen framåt, lodrätt på höfterne, bröstet ut, axlarne tillbaka och lika sänckte armarne falla till sidan händerne vridne så att tummen och främste fingret följa ut med låret. Hufvudet ledigt och rätt fram hakan tillbaka dragen, ögonen öppne lefvande. Hela ställningen tages stolt men otvungen.

Två och tre man ställes på ett led, men är anntalet därutöfver ställes de på tvenne. Karlarna i första ledet skola icke var slutne och kunna stå från hvarandra till och med ett steg. De i andra ledet blifva midt bakom sin Överrotsmästare på ett stegs avstånd.

Då manskapet uppställes och då ofta ej befalles tages rättning från Höger.

Innan någon rörelse företages kommenderas Gif ackt!

Studsaren bäres i högra handen, håller med de tre sista fingrarna bakom låset om det runda af stocken, det främsta fingret fattar under bögeln, och tummen övfer densamma. Kolfen vilar emot låret och pipan vändes inåt mot axelen.

Vid tillfällen då mera bekvämlighet fodras, som vid tåg och manneovre post, tillåtes äfven att bära studsaren hängande i sin rem på axeln. Kolfen bliver bakåt och handen håller studsarm stadigt om pipan

Rättningen värkställes i ett ögonblick af hela ledet

Hufvudet vändes ditåt rättningen skall skje

Högerrät-taer!

Vänsterrät-taer!

Midtåträt-taer!